Fyens

Fyzikálně environmentální systémy

Měření parametrů exteriérů a interiérů

Bioklimatická architektura a inteligentní budovy

http://www.fyens.eu/

fyens.info@gmail.com

Výzkumná grantová činnost.

Na experimentálním pracovišti v Praze 11 je prováděno měření, testování a aplikovaný výzkum materiálů a systémů při různých exteriérových podmínkách včetně urychlených zkoušek odolnosti a životnosti.

Měření fyzikálních veličin souvisejících s parametry exteriérů a interiérů

Teploty

Kontaktní přesná měření v rozsahu -30oC až +100oC s přesností 0,1oC.

Kontaktní měření v rozsahu +100oC až +300oC s přesností 0,5oC.

Kontaktní měření v rozsahu +300oC až +1200oC s přesností 3oC.

Registrační měření (datalogging) teploty vzduchu a neagresivních plynů s volitelnou periodou měření od 1 s do 10 h v celkové délce měření do 1 roku.
Komunikační rozhraní USB. SW pro zpracování naměřených dat v PC.

Bezkontaktní IR měření v rozsahu -30oC až +100oC s přesností 0,5oC.

Bezkontaktní IR měření v rozsahu +100oC až +1200oC s přesností 5oC.

Současné kontaktní měření aktuální, minimální, maximální hodnoty teploty, relativní vlhkosti vzduchu a bezkontaktní IR měření aktuální, minimální a maximální hodnoty teploty materiálu pevného nebo kapalného skupenství. Přesné zaměření měřeného místa dvojtým laserovým paprskem. Zobrazení naměřených hodnot, data a času měření do snímku měřeného místa. Registrační měření (datalogging). Komunikační rozhraní USB. SW pro zpracování naměřených dat v PC. Možnost tisku barevných snímků s naměřenými daty zobrazenými ve snímku.

Bezkontaktní IR měření termovizní kamerou Fluke Ti20. Komunikační rozhraní USB. SW pro zpracování naměřených dat v PC. Barevný histogram četnosti teplot přiřazený k termoviznímu snímku.

Vlhkosti materiálů, teploty a vlhkosti prostředí

Kombinovaný měřič vlhkosti materiálů CEM DT-125G. Povrchová sonda, hloubková sonda.
Měřící rozsahy: dřevo: 1 – 75 % ±1 %; stavební materiály: 0,1 – 2,4 % ±0,5 %; vzdušná teplota: -40 – 70°C ±1°C; vzdušná vlhkost: 0 – 100 % ±3,5 %

Relativní vlhkosti vzduchu a neagresivních plynů

Měření aktuální, minimální a maximální hodnoty.

Registrační měření (datalogging) s volitelnou periodou od 1 s do 10 h v celkové délce měření do 1 roku.
Komunikační rozhraní USB. SW pro zpracování naměřených dat v PC.

Tlaku vzduchu a neagresivních plynů

Měření aktuální, minimální a maximální hodnoty.

Registrační měření (datalogging) s volitelnou periodou od 1 s do 10 h v celkové délce měření do 1 roku v rozsahu 0,1 až 1,5 atm.
Komunikační rozhraní USB. SW pro zpracování naměřených dat v PC.

Koncentrace plynů ve vzduchu

Měření objemové koncentrace CO, CO2, O2, NO2, NH4, další senzory možné na objednávku doplnit.

Registrační měření (datalogging) objemové koncentrace CO2 s volitelnou periodou od 1 s do 1 h v celkové délce měření do 30 dnů.
Komunikační rozhraní USB. SW pro zpracování naměřených dat v PC.

Váhy (hmotnosti)

Mechanické mikrováhy od 5 mg do 500 g.

Mechanické váhy od 10 g do 50 kg.

Digitální mikrováhy od 1 mg do 100 g.

Digitální váhy od 1 g do 20 kg.

Mikroskopie materiálů, částic a roztoků

Optická mikroskopie monokulární do zvětšení 500 x.

Optická mikroskopie binokulární (stereoskopická) do zvětšení 200 x.

Digitální mikroskopie a mikrofotografie do zvětšení 350 x.

Mikroskopie materiálů, jejich povrchů a degradace. Mikroskopie prachových částic, látek rozpuštěných ve vodě, biotopních systémů včetně půdních mikroorganizmů.

Měření pH

Digitální měření pH roztoků a půdy.

Elektrického pole

Elektrické střídavé pole 0,1 V/m – 1999 V/m. 5 Hz – 100 kHz -2dB ±2 %.

Magnetické indukce

Magnetická indukce 0,1 nT – 1999 nT. 5 Hz – 100 kHz -2dB ±2 %.

Hluku

Měření aktuální, minimální a maximální hodnoty od 10 do 130 dB. Hlukové filtry charekteristik A, C.

Osvětlení

Luxmetr - měření aktuální, minimální a maximální hodnoty od 0,1 do 400000 lx, přesnost ±5 %.

Datalogging light meter - registrační měření s volitelnou periodou. Režim peak od 10 µs. Komunikační rozhraní USB. SW pro zpracování naměřených dat v PC.

Intenzity slunečního záření

Solarimetr - měření aktuální, minimální a maximální hodnoty od 0,1 do 1999 W/m2.

Spektrální charakteristiky viditelného a IR záření blízkého spektra

Spektrofotometr - měření intenzity elektromagnetického záření od od 380 nm do 960 nm s rozlišením 1 nm.
Komunikační rozhraní USB. SW pro zpracování naměřených dat.

Spektrální analýza naměřených hodnot ze snímačů elektrických a neelektrických veličin

Analogová spektrální analýza do 60 MHz. 6-kanálová analogová osciloskopie.

Digitální SW spektrální analýza do 100 MHz.

Měření kmitočtu naměřených hodnot ze snímačů elektrických a neelektrických veličin

Měřič kmitočtu AC MN, s dělicí sondou 1:10 a 1:100 AC NN, do kmitočtu 1 GHz. Čítač period a pulzů, měření délky period a pulzů.

Vzdálenosti

Laserový dálkoměr Bosch 30 (měření vzdálenosti do 30 m s přesností 1 mm).

Polohy a nadmořské výšky

Měřicí systém Holux GPS 545. Komunikační rozhraní USB. SW pro zpracování naměřených dat.

Měření veličin souvisejících se spotřebou elektrické energie

Napětí, proudu, frekvence, účinníku, příkonu, spotřebované energie

Provozní měření napětí, proudu, účinníku, příkonu, spotřebované energie v síti NN 400/230 V 50 Hz. True RMS. Měření jednotlivých spotřebičů, napájecích obvodů,
celého odběrného místa.

Registrační měření (datalogging) napětí, proudu, příkonu DC a nf AC. Komunikační rozhraní USB. SW pro zpracování naměřených dat v PC.

Paměťové měření (storage digital oscisloskop) napětí a proudu do 100 MHz. Dělicí sonda 1:10 a 1:100 do 1000 V.
Komunikační rozhraní USB. SW pro zpracování naměřených dat v PC.

Přesná a kalibrační měření napětí 10 nV – 100 kV DC, 10 nV – 22 kV AC 1 – 500 Hz (0,1 mV – 30 V: do 100 kHz). Přesnost podle měřicího rozsahu až 0,01 %.

Přesná a kalibrační měření proudu 100 nA – 4000 A DC, 100 nA – 4000 A AC 1 – 500 Hz (1 nA – 30 V: do 100 kHz). Přesnost podle měřicího rozsahu až 0,01 %.

Přesná měření R, L, C, tgδ digitálním měřičem RLC s nastavitelným kmitočtem měřicího proudu. Přesnost podle měřicího rozsahu až 0,1 %.

Odporové dekády 0,01 Ω – 99999,99 Ω. Přesnost 0,1 %.

Bioklimatická architektura a inteligentní budovy

Nízkoenergetické, pasivní, nulové, aktivní domy. Zohlednění místa stavby z hlediska externích vlivů mezoklimatu, mikroklimatu, 3D okolního terénu, okolních staveb a vegetace.

Bioklimatická architektura (bioclimatic architecture), zelená architektura (green building architecture), pasivní využití sluneční energie (passive solar design), solární ohřev interiéru otvory v plášti budovy (direct gain), solární ohřev interiéru pomocí zasklené předmístnosti nebo lodžie (insolated gain), solární veranda (venting sunroom), Trombeho stěna (Trombe wall), tepelně kapacitní zeď (thermal mass wall), tepelně kapacitní strop (thermal mass ceiling), podložní a základový tepelný akumulátor (bed head exchanger), vodní tepelný akumulátor (water heat exchanger), tepelný kolektor země-vzduch, voda-vzduch, vzduch-vzduch, tepelný větrací komín (thermal chimney), tepelná větrací věž (thermal tower), větrná věž (wind tower), dvojitá odvětrávaná fasáda (dual overhead ventilated facade), dvojitá odvětrávaná střecha (dual overhead ventilated roof), zelená střecha (green roof building), dům chráněný zemí (earth sheltered building). Vertikální členění budov pro optimalizaci tepelné aerace: vícepodlažní haly, atria, odvětrávací šachty a světlíky, mansardy, patia (vertical thermal optimized building).

Volba 3D reliefu terénu na okolním pozemku (úpravy do ±1,5 m od původního výškového profilu) pro úpravu tepelně-absorbční a tepelně-kapacitní funkce. Volba materiálů povrchu a vegetace optimální pro dané místo, mezoklimatické, mikroklimatické a hydrologické podmínky. Využití vegetace jako přírodní klimatizace, filtrace vzduchu a hlukového útlumu. Využití skupenského kondenzačního tepla vodní mlhy pro ochranu vegetace před mrazem.

Zachycování a využití dešťové vody. Recyklace odpadní vody. Využití tepla odpadní vody. Čištění odpadní vody.

Stavební a interiérové úpravy pro použití biosystémů v interiérech, atriích, zimní zahradách a zasklených lodžiích pro regulaci mikroklimatu, čištění vzduchu a útlum hluku. Vodní a mlžné sprchy pro čištění a ochlazování vzduchu.

Vnitřní stěny a omítky snižující koncentrace škodlivin ve vzduchu a regulující mikroklima interiéru (nepálené cihly, marocký štuk - tadelakt, materiály na bázi sádry a vápna).

Volba velikosti a orientace oken vůči světovým stranám (optimální využití slunečního záření).

Regulační a stínící technika otvorů v plášti budov. Alternativní náhrada skla nebo skleněných dlaždic polykarbonátem, PMMA, čirým PVC (vše s UV stabilizací) a spektrálně selektivně propustnými systémy (termoizolační, termoreflexní, opticky polopropustné a bezpečnostní fólie). Automatizované systémy regulace světelného, IR a tepelného toku okny fóliemi a tenkovrstvými materiály s proměnnou dálkově řiditelnou transmisivitou (TF, LCD, TFT).

Ventilační a rekuperační systémy s filtrací a ionizací vzduchu. Rozvodná vzduchotechnika s vnitřním povrchem z iontově málo interaktivních materiálů.

Topné soustavy, akumulace tepla. Tepelně-kapacitní systémy s materiály u kterých je využíváno teplo skupenské fázové přeměny.

Kogenerační a fotovoltaické zdroje elektrické energie. Akumulace elektrické energie. Možnosti úspor spotřeby elektrické energie.

Osvětlovací systémy LED a OLED. Autonomní osvětlovací systémy LED malého napětí (MN) pro mokrá prostředí, prostředí s nebezpečím exploze plynů, noční a nouzové osvětlení, exteriéry a bezpečnostní systémy. Měření osvětlovacích systémů, svítidel, zdrojů světla (světelný tok, osvětlení, spektrální charakteristika). Návrh vhodných osvětlovacích systémů pro celkové, místní, pracovní, orientační a noční osvětlení. Ruční a dálkové řízení světelného toku, u LED RGB barvy světla.

Ochrana budov, pozemků, solárních a fotovoltaických systémů před účinky atmosférické elektřiny (blesky).

Ochrana vnitřní elektroinstalace a elektrických spotřebičů před účinky přepětí. Záložní zdroje elektrické energie.

Řídicí systémy budov. Inteligentní systémy. Vzdálená správa přes GSM, WiFi, Wimax, WAN, LAN.

Monitorovací a zabezpečovací systémy (pokud nejsou integrovány do řídicích systémů). Vzdálená správa přes GSM, WiFi, Wimax, WAN, LAN.